Välkommen till TB fastighetsbolag!
Välkommen till TB fastighetsbolag!
om tb  hallbarhet

Miljö & Hållbarhet

Miljö och hållbarhet är kanske den viktigaste frågan av dem alla. Att arbeta med fastighetsutveckling innebär att ständigt hålla sig à jour med nya rön, samt lagar och bestämmelser. Här hittar du den viktigaste informationen om vårt arbete inom detta så levande område.

Vi arbetar för miljömässigt hållbara byggnader med avseende på viktiga kvaliteter när det gäller energi, inomhusmiljö och material, samt för att säkerställa att samtliga svenska bygg- och myndighetsregler uppfylls i våra projekt.

Byggmaterial väljs utifrån projektets unika förutsättningar. Om det är möjligt bygger vi gärna i trä som är ett miljövänligt, förnyelsebart och naturligt material med lång tradition i det svenska byggandet. Klimatskalet (väggar, golv och tak) byggs med beprövad och välkänd teknik. Konstruktioner väljs med goda säkerhetsmarginaler mot fuktinträngning både under själva utförandet och under brukandet. Detta säkerställs redan under projekteringsskedet. Miljöpåverkan och transporter minimeras t.ex. genom att återanvända jordmassor inom respektive projektområde, göra noggranna materialinköp vid rätt tidpunkt och genom att sortera byggavfallet.

Vackra platser Många butiker

Vackra platser
Många butiker

Vår målsättning är att alltid projektera för en låg energianvändning – oftast betydligt lägre än kraven i gällande byggnormer.
Vår energistrategi är lika enkel som självklar:

1. Minimera det totala energibehovet genom att reducera värmeförluster och energieffektivisera byggnadens klimatskal.
2. Återvinn energi, t.ex. genom att nyttja värmeåtervinning av ventilationen.
3. Installera energiklassade hushållsmaskiner, vattensnåla tvätt- och diskmaskiner samt snålspolande WC och blandare.
4. Välj en primär energikälla som ger minsta möjliga påverkan på närmiljö och klimat.